Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopravní značení

/

1

/

Vyř

izuje:ová 383 70-~~----~----~~~~----~

OBEC HOŠT

lCE

HOŠTICE

, okÓe« ~fff..'<1Dr

oosto dne

: 1' .

;

;;.~'.i~:j~!~t~~:~2t-1-~-kl-.z-o n-.---4

Městský úřad

Swa*91lHee--

Odbor doprav

Naše z

SZ M

načka:UST/042 I 97/20 12/0D/hli

č.j.

MUST/000495/20 13/0D/hli

Zpracovatel

"

opatření obecné povah

s

', , \ti VEREJNA VYHLASKAytanovení místní úpravy provozu

Odbor dopravy M

místní a přechodné úprav

odst

předp

ěstského úřadu ve Strakonicích, jako příslušný orgán státní správy ve stanoveníy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích dle § 124. 5 zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějšíchisů ( dále "zákon Č. 361/2000 Sb.") a v souladu s ustanovením § 171 174 zákona

Č

. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád)

s

tanovuje

dl

e § 77, odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. místní úpravu provozu

na

silnici III/1421 O v Hošticích u Volyně v stě zúžené komunikace u nemovitosti č.p. 15

umí

- ve s

stran) spo

r

nemovitos

s t i t toto dopravního značení:měru jízdy od Volyně: umístit výstrnou svislou DZ Č. A6a "Zúžená vozovka" (z oboulečně na jednom sloupku se zákazovou DZ B20a - s nápisem 30 "Nejvyšší dovoleychlost" v místě stávajícího zeleného trojúhelníku na návsi obce Hoštice před čp.I5. le předtí Č.p.15 umístit DZ č. P8 "ednost před protijedoucími vozidly".

- ve s

st

měru jízdy od Milejovic: umístit výstražnou svislou DZ Č. A6a "Zúžená vozovka" (z obouran) společně na jednom sloupku se zákazovou DZ B20a - s nápisem 30 "Nejvyšší dovolená

r

vzdálenosti značek 10m)

sjezdem k

ychlost" v místě mezi stávajícími dopravními značkami 1S 12a a A2a (při dodržení minimální. le umístit DZ P7 "ednost protijedoucích vozidel" v místě zanemovitosti č.p. 11 (cca 15m před domem tak, aby nepřekážela ve sjezdu).

Dopravní značení bude provedeno odbornou f

úpravy. Značení musí být v sou

irmou podle chválené situace, která tvoří přílohu tétoladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů České republiky

Č.

provozu na pozemníc

komun

30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízeníh komunikacích, ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemníchikacích, včetně změny 1 a ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: stálé

dopravní značky

komunikacích

spojů České republik

. Dopravní značení bude provedeno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních- technické podmínky - II. vydání TP 65 schválených Ministerstvem dopravy ay pod č.j. 2816/02-120 ze dne 20.9.2002. Dopravní značení bude řádně

udržováno po celou dobu osazení

.

Ve

3862

lnáměs21 Strakonice

Č

.Ů. 1768038/0300

I

e

Č: 00251810. DIČ: CZ0025181 O-mail: losta u)mu·st.ez

url

: hLt ://www.mu-sl.cz

t

cl.:+420 383 700 III

fax

:+420 383 324 535

Hlink