Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povolení stavby kanalizace

26. 1. 2012

odbor životního prostředí

Adresáti dle rozdělovníku

Naše značka

 

: /002315/20 12/ŽP/Ško/047057/2011/3

1-2451

Vypraveno dne

: 2 O -01- 2012

V

izuje/tel.:

In

Datum

18

g. Škod~383700271. ledna 2012

ROZH

povolení stav

ODNUTby vodního díla

C

IS. dopor.

OBEC

HOŠTlCE

HOŠTICE,

okres Strakonice

D š/

2 6 -01- 2012 Zpracovatel

P

o ;oodnhe'·~9·.;.·1··.·.;..·................·....·.................. Ukl. z. n.

í

ČS. J ..............................................

,

Hoštice -

kanalizační řad.

Městský úřad Strakonice

dle § 104

zákonů (vodní zákon)

, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, odst. 2, písmo c) a dle § 106 zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých, v platném znění, jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č.

50012004

Sb.

Sb., správní řád, v platném znění, a speciální stavební úřad dle § 15 zákona Č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

povoluje

Obci H

H

oštice, IČ 00251232oštice 29, 387 01 Volyně

st

avbu vodho díla ,,Hoštice - kanalizační řaď' podle § 15 vodního zákona

Č

. 254/2001 Sb., v platném znění a dle § 115 stavebního zákona Č. 183/2006 Sb., v platném

znění.

Pře

V obci Hoštice není doposud vybudována oddílná stoková síť a odpadní vody jsou

odváděny stávající jednotnou kanalizace převážně z betonových trub

až 1980

bude odvádět pouze odpadní vod

čistírnu odpadních vod

dmět žádosti a další údaje o stavbě:, realizovaných v letech 1960, které vykazují již značnou netěsnost. Je navržena oddílná splašková stoková síť, kteráy z většiny nemovitostí v obci na zrealizovanou kořenovou.

Do navrhované kanalizace nebudou zaúsťovány dešťové svody

dešťová kanalizace.

Po realizaci dle navrženého řešení se výrazně zlepší kvalita

vod

bydlení v obci.

, ty bude odvádět stávajícíi způsob odvádění odpadních, bude zlepšeno životní prostředí. Stavbou splaškové kanalizace se zlepší celkové podmínky

V

3

elké náměs286 21 Strakonice

Č

.Ú. 1768038/0300

I

e

Č:2518IO-mail: osta (/ mu-stez

url

: !illp.l/ww\\.mu-~tez

t

el.:+420 383700 III

fax

:+420 383701 369

 

MUST

SZ MUST

Městský úřad Strakonice