Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet obce 2012

 

 Rozpočet Obce Hoštice na rok 2012,
dle rozpočtového výhledu na rok 2012
 
Příjmy:
 
Příjmy daňové – převáděné Finančním úřadem ve Strakonicích                      1.300.000,- Kč
 
Dotace od JK                                                                                                          60.100,- Kč
 
Místní poplatky – ze psů, odpad                                                                             85.000,- Kč
 
Ostatní poplatky – užívání veřejného prostranství                                                120.000,- Kč
 
Správní poplatky                                                                                                        1000,- Kč
 
 
§ 1039 příjmy z prodeje dřeva                                                                                10.000,- Kč
§ 2143 parkovné                                                                                                     60.000,- Kč
§ 2310 pitná voda                                                                                                 200.000,- Kč
§ 3632 pohřebnictví – příjmy z pronájmu hrobových míst                                     10.000,- Kč
§ 3721 nebezpečné odpady – příjmy za svoz                                                              500,- Kč
§ 3727 EKOKOM – příjem za tříděný odpad                                                        12.000,- Kč
§ 6171 příjmy z prodeje nakoupeného zboží, zapůjčení žebříku, aj.                       40.000,- Kč
§ 6310 příjmy z finančních operací – úroky z bankovních účtů                               2.000,- Kč
 
Příjmy celkem:                                                                                                 1.900.600,- Kč
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
Výdaje:
 
§ 1032 lesní hospodářství – výsadba, ošetřování lesních kultur                             15.000,- Kč
§ 2141 vnitřní obchod – dotace na činnost                                                               7.000,- Kč
§ 2143 parkovné – odměna za výběr parkovného                                                  20.000,- Kč
§ 2212 místní komunikace – údržba, zimní posyp a opravy                                 130.000,- Kč
§ 2310 pitná voda – údržba a opravy                                                                   230.000,- Kč
§ 2321 kanalizace                                                                                                  397.600,- Kč
§ 3111 neinvestiční dotace na žáky navštěvující MŠ                                             15.000,- Kč
§ 3113 neinvestiční dotace na žáky navštěvující ZŠ                                              50.000,- Kč
§ 3314 činnost knihovnická – nákup knih, besídky, a.j.                                         25.000,- Kč
            z toho mzda knihovnice činí 16 800,- Kč (12 x 1 400,- Kč)
§ 3319 ostatní záležitosti kultury – divadlo, besídky, a.j.                                      15.000,- Kč
§ 3399 ostatní záležitosti kultury – životní jubilea, zlaté svatby,
             další kulturní akce (masopust, a.j.)                                                             20.000,- Kč
§ 3419 ostatní tělovýchovná činnost nákup sportovního náčiní                               5.000,- Kč
§ 3421 využití volného času dětí a mládeže – výměna písku, oplocení,                 50.000,- Kč
            ostatní údržba, nátěry
§ 3613 Úprava zasedací místnosti v budově OÚ                                                     5.000,- Kč
§ 3631 veřejné osvětlení – elektrika, opravy, materiál                                            50.000,- Kč
§ 3632 pohřebnictví – voda, vývoz odpadu                                                           30.000,- Kč
§ 3639 poradenství a správa dotací k akcím OÚ                                                    30.000,- Kč
§ 3721 svoz nebezpečného odpadu – kontejner na nebezpečný odpad – odvoz  50.000,- Kč
§ 3722 svoz komunálního odpadu                                                                        150.000,- Kč
§ 3723 svoz tříděného odpadu – plasty, sklo, papír                                               50.000,- Kč
§ 3745 veřejná zeleň – sečení, PHM, materiál, řez stromů                                     25.000,- Kč
§ 5512 požární ochrana – materiál, údržba, elektrika                                             30.000,- Kč
§ 6112 zastupitelství obce – mzdy zastupitelů                                                     220.000,- Kč
§ 6171 činnost místní správy – kancelářské potřeby, elektrika                             260.000,- Kč
§ 6310 výdaje z finančních operací – bankovní poplatky                                         5.000,- Kč
§ 6320 pojištění majetku                                                                                         16.000,- Kč
 
Výdaje celkem                                                                                                  1.900.600,- Kč
 
 
Financování
 
8124 Čistička odpadních vod – splátka půjčky                                                    100.000,- Kč
8115 dofinancování splátky půjčky z prostředků minulých let                            100.000,- Kč
 
Návrh rozpočtu na rok 2012 je v příjmech a výdajích vyrovnaný, splátka půjčky od Jihočeského vodárenského svazu České Budějovice v roční výši činí 100.000,- Kč – bude hrazena z finančních prostředků minulých let.
 
 
Vyhotovila: Markéta Fürbachová – účetní                                                                               
 
Předkládá: Ing. Miroslav Tománek – starosta obce
 
 
 
Vyvěšeno:                                                                                      Sejmuto:
 
Schváleno: