Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stavební povolení- Nová TS-vedení VN-NN

 

Městský úřad Volyně
odbor stavební úřad a ŽP
ám. Svobody 41, 387 01 Volyně tel.: 383 317 222, fax: 383 317 225


 


C.j.:
,
 
 
 
 
MěUV/4422/20 12
 
 
Volynč dne 26.9.2012
Cts aopor
Spis. zn.:
MěÚV /3567 /20 12/Šo
OBEC HOSTICE
 
Vyřizuje:
Jan Šochman
 
 
HOSTICE, okres Strakonice
 
 
 
 
04-10-2012
Zpracovatel
 
 
 
 
Oašto dne: ......... ~ .................
 
 
...
,
VYHLÁŠK~:'~~?';:>17·ť
Ukl. z n
 
VEREJNA

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍ POVOLENÍ
rokočást:
Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písmo f) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 27.7.2012 podal investor:
E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F.A.Gerslnera č.p, 21516, 37049 České Budějovice 1, v zastoupení spol.:
E.ON Česká republika, s.r.o., elektrická sít', IČO 25733591, F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 37049 České Budějovice 1, v zastoupení spol.:
Elektroinvest Strakonice, s.r.o., IČO 25185969, Katovická č.p. 175,38601 Strakonice;
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
1.                  Vyvá podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky Č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebho zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu pod ozn.:
"HOŠTICE - NOVÁ TS "HOŠTICE KALNÝ VRCH", VN, NN"
číslo stavby: S8-5011-088
(le jen "stavba") na pozemku parc. Č. 269/14, 269/15, 395/1,1002/3,1106,1111,1112,1114, 1120, 1121, 1126, 1127, 1131, 1132, 1133, 1134, ll35, 1138, 1139, 1140, 1141, 1159, 1181, 1184 v katastrálním území Hoštice u Volyně, obec lloštice.
Stavba obsahuje:
Účel: Předmětem stavby je posílení distribuční soustavy 0,4 kV v obci Hoštice u Volyně. To je podmíněno výstavbou trafostanice 22/0,4 kV, přípojky VN 22 kV a kabelové vedení NN 0,4 kV. Provozovatelem nového zařízení bude E.ON Distribuce a.s.
POČET STNEK: R