Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stavební řízení E.on VN-NN

Městský úřad Volyně

odbor stavební úřad

C.j.:

. MěÚV/3793/2012

-

------ -------

Cls aopor

.

........................ Ukl. z. n.

OBEC HOSTICE

HOŠrlCE.

okres Strakonice

Došlo

(lne: 2>1 '6··-08- 2012 .

ZPf1lcovatel

VEŘEJNÁ VYHLÁUII

~" ---f-- ........_.._...-.l...-_...J

Pf!lol1

·

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ

SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU

JEDNÁNÍ

E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, F.A.Gerstnera č.p. 21516, 37049 České Budějovice

I,

v zastoupení plnou mocí pro spol.

:

E.ON Česká republika, s.r.o., elektrická sít', IČ 25733591, F

České Budějovice

Elektroinvest Strakonice, s.r.o., IČ 25185969, Katovická č.p. 175, 386

(dále jen "stavebník") dne 27

stavby pod ozn.:

.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 37049I, v zastoupení plnou mocí pro spol.:O I Strakonice,.7.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení

HOŠTICE - NOVÁ TS "HOŠTICE KALNÝ VRCH", VN, NN

číslo stavby: SB-5011-088

na pozemku parc.

1127

katastrálním území Hoštice u Volyně, obec Hoštice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a

stavební řízení.

Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm

č. 269/14,269/15,395/1, 1002/3, 1106, lili, 1112, 1114, 1120, 1121,1126,,1131,1132,1133, 1134,1135,1138, 1139, 1140, 1141, 1159, 1181, 1184, vše vo

f) zákona

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78

odst.

pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst.

Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněníI stavebního zákona v souladu s § 140 odst. I zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněníI

a § 112 odst.

žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

I stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání

18. září 2012 (úterý) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři obecního úřadu v Hošticích.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy

uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou

nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad, úřední dny:

POČET STRÁl\iEK

: J

Spis. zn.: MěÚV/3567/2012/Šo

Vyřizuje: Jan Šochman

Nám. Svobody 41,38701 Volyně

tel.: 383 317 222, fax: 383 317 225