Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stavební řízení-rozšíření veř. osvětlení

M

ěstský úřad Volyně

odbor stavební ú

řad

Nám. Svobody 41, 387 01 Volyn

ě

tel.: 383 317 222, fax: 383 317 225

Č

Spis. zn.:

Vy

M

M

Jan Šochman

Volyn

.j.:řizuje:ěÚV/0354/2012ěÚV/0274/2012/Šoě dne 18.1.2012

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO

ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO

Ř

ÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Agro Práche

160 00 Praha 6, v zastoupení plnou mocí osobou, kterou je:

ň, s.r.o., jednatel Kurt Alois Neidl, IČ 47237848, Krohova č.p. 2354/50, Dejvice,

Jan Jeništa, nar. 3.2.1985, Archeologa Dubského

č.p. 387, 386 01 Strakonice 1

(dále jen "stavebník") dne 13.1.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umíst

stavby pod ozn.:

ění a provedení

"VE

ŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA P.Č. 1130 V K.Ú. HOŠTICE U VOLYNĚ"

na pozemku parc.

260/7 v katastrálním území Hoštice u Volyn

územní a stavební

M

f) zákona

pozd

odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona

pozd

a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spole

žádosti ve

č. 260/7, 260/5, 260/10, 1130, 1138, 1135, 1134, 1133, 1132, 1131, p. p. k.ě, obec Hoštice. Uvedeným dnem bylo zahájenořízení.ěstský úřad Volyně, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1čného řízení a současně nařizuje k projednánířejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

21. února 2012 (úterý) v 10:00 hodin

se sch

ůzkou pozvaných

p

řed kanceláří Obecního úřadu v Hošticích č.p. 29.

Dot

uplatnit nejpozd

nahlížet do podklad

Pond

11,30 - 14,00 hodin).

čené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazyěji při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohouů rozhodnutí (Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad, úřední dny:ělí: 7:00 - 11:00, 11:30 - 16:00, Středa: 7:00 - 11:00, 11:30 - 17:30, pátek 7,00 -11,00 a

Pou

územního rozhodnutí, byla bezodkladn

vyv

ve

ve

mohlo-li by to vést ke zma

K závazným stanovisk

nebo regula

které zakládají jeho postavení jako ú

nespl

zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, zp

požadavk

čení: Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydáníě poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání,ěšena na místě určeném stavebním úřadem tj. na úřední desce OÚ Hoštice a na vhodnémřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do dobyřejného ústního jednání. Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti aření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.ům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územníhočního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,častníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, kteréňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebníhoůsobu provádění a užívání stavby neboům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo

PO

ČET STRÁNEK: 2

Č

založené smlouvou provést stavbu nebo opat

pozemku nebo stavb

zákona oprávn

jejich vlastník

podklad

odst. 1 stavebního zákona uložit po

zp

že znemož

stavbu. Nechá-li se n

Popis navržené stavby: Stavba

ve

umíst

ozn. VO 2,

domy. Kabely VO jsou vedeny v návrhu dle výkresu "SITUACE" v m

260/7, 260/5, 260/10, 1130, 1138, 1135, 1134, 1133, 1132, 1131, soub

slouží pro p

Rozsah stavby: délka kabelového vedení VO je navržena z kabelu CYKY 4x4 mm

rou

vedoucí odboru stavební ú

M

Jana K o s t k o v á

.j. MěÚV/0354/2012 str. 2ření nebo právo odpovídající věcnému břemenu kě. Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebníhoěn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomímů při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalšíchů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Stavební úřad může podle § 173řádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažnýmůsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím,ňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek neboěkterý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.řeší v návrhu osazení nové pojistkové skříně na stávající sloupřejného osvětlení PS 101 na parcele č. 260/7, návrh nového vedení veřejného osvětlení aění sadových světel HELUX na hranici parcel č. 1135 a 1138 ozn. VO 1, č. 1133 a 1134č. 1131 a 1132 ozn. VO 3, k nově vzniklým pozemkům pro zástavbu rodinnýmiěř. 1:200 na parcelách č.ěžně s kabely NN, kteréřipojení rodinných domů a jsou napojeny na stávající siť veřejného osvětlení.2, s uložením vře AROT o půdorysné délce 123 m.řaděstského úřadu ve Volyni

Toto oznámení musí být vyv

ěšeno po dobu 15 dnů.

Vyv

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv

Sou

správního

Po 20 dnech od vyv

p

ěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................ěšení a sejmutí oznámení: …...............................časně musí být oznámení zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dle § 25 odst. 2řádu (tj.zákon č. 500/2004 Sb.).ěšení bude toto oznámení s vyplněnými předepsanými údaji výše uvedenýmiředáno od OÚ Hoštice a MěÚ Volyně na odbor stavební úřad MěÚ ve Volyni.

Obdrží:

ú

Jan Jeništa, Archeologa Dubského

zastupující Agro Práche

častník na červené dodejky:č.p. 387, 386 01 Strakonice 1:ň, s.r.o., IDDS: q5xjunk

ú

Obec Hoštice, IDDS: mtraxck

častník datovou schránkou:

ú

Mgr. Jan Mandaus, Na Švihance

TENOKY, s.r.o., IDDS: crk6t6v

Tuzemská krajina a.s., IDDS: 6z4eykj

častníci veřejnou vyhláškou a též datovou schránkou:č.p. 1527/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2

dot

Obecní ú

M

čené orgány datovou schránkou:řad Hoštice, IDDS: mtraxckěstský úřad Strakonice, odbor životní prostředí, IDDS: 4gpbfnq