Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vodoprávní řízení-rozšíření kanalizace

19. 1. 2012

Městský úřad Strakonice

odbor životního prostředí

Pan

Jan Jeništa

Arch. Dubského 387

386 01 Strakonice

Číslo jednací: Vyřizuje/tel.: Datum:

MUST/056110/2011ŽP/Pře Ing. Předotová/ 383 700 277 12. ledna 2012

Stavba kanalizace a vodovodu na pozemku p.č. 1130 v k.ú. Hoštice u Volyně .

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad

dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v

platném znění, a speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje, dle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, v platném znění, že bylo zahájeno dne 29.11.2011, na základě žádosti

společnosti Agro Prácheň, s.r.o., Krohova 50, 160 00 Praha 6, v zastoupení pana Jana Jeništy,

Arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice, vodoprávní řízení dle § 115 vodního zákona, ve věci

stavby vodního díla –

Stavba kanalizace a vodovodu na pozemku p.č. 1130 v k.ú. Hoštice, dle § 115 stavebního zákona, § 15 vodního zákona, za účelem odkanalizování a

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace je navržena v celkové délce 117 m (35 m s profilem DN 200 a 82 m

s profilem DN 250). Na trase jsou navrženy 4 revizní betonové šachty a 6 odbočení

k budoucím rodinným domům.

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace je navržena v délce 146,8 m (70 m s profilem DN 150, 46 m s profilem

DN 200 a 28,8 m s profilem DN 250). Na trase je navrženo 6 revizních šachet, 5 ks uličních

vpustí.

Vodovod

Vodovodní potrubí bude provedeno z DN 100 o celkové délce 125,2m. Součástí řadu bude

vybudování dvou podzemních hydrantů na opačných koncích budoucí komunikace.

Kanalizační a vodovodní přípojky nejsou předmětem tohoto povolení.

Stavbou dotčené pozemky:

p.č. 1130, 1139, 1140 dle KN (254 dle PK) v k.ú. Hoštice u Volyně

Velké náměstí 2 č.ú. 1768038/0300 e-mail: posta@mu-st.cz tel.:+420 383 700 111

386 21 Strakonice IČO: 251 810 http://www.mu-st.cz fax:+420 383 700 369

1

Vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost

poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, bylo dle § 112 stavebního

zákona upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě.

Dle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost před vydáním

rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Do podkladů pro rozhodnutí je možné

nahlédnout na Městském úřadu Strakonice, odboru životního prostředí - oddělení vodního

hospodářství, v pondělí od 8 do 16 hodin a ve středu od 8 do 18 hodin a v pátek od 8 do 11:30

hodin.

Případné námitky nebo připomínky, popř. důkazy, mohou jednotliví účastníci řízení

uplatnit nejpozději

vodoprávní úřad ve věci rozhodne.

Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska i dotčené orgány státní správy. K později

uplatněným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.

do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Po uplynutí lhůty

Současně žádáme o předložení dokladu o zaplacení správního poplatku 2 500,-

Kč v co nejkratší lhůtě a to tak, aby mohlo být ve věci neprodleně rozhodnuto .

.......................................................

Ing. Jaroslav Brůžek

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

složenka (v.s. 7021361996, 2500,- Kč)

Rozdělovník:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

Agro Prácheň, s.r.o., Krohova 50, 160 00 Praha 6 prostřednictvím Jana Jeništy, Arch. Dubského 387, 386 01

Strakonice + příloha

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu)

Obec Hoštice, 387 01 Volyně

Tuzemská krajina, a.s., Údolní 567/33, 602 00 Brno 2

TENOKY, s.r.o., Minice 1, 398 06 Minice

KALNÝ, s.r.o., Na Pěníku 428, 397 01 Písek

Mgr. Jan Mandaus, Na Švihance 1527/9, 120 00 Praha – Vinohrady

Ing. Václav Kafka, Csc., Na Babě 1817/34, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Jaroslav a Věra Kafkovi, U Družstev 1015/11, 140 00 Praha 4 – Nusle

Dotčené orgány státní správy

KHS JČ, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice

MěÚ Volyně, odbor – stavební úřad, nám. Svobody 41, 387 01 Volyně

Vlastní

Velké náměstí 2 č.ú. 1768038/0300 e-mail: posta@mu-st.cz tel.:+420 383 700 111

386 21 Strakonice IČO: 251 810 http://www.mu-st.cz fax:+420 383 700 369

2

u Volyně

zásobování lokality pro výstavbu nových rodinných domů.

Popis stavby – vodního díla:

Projektová dokumentace řeší stavbu kanalizace a vodovodu s napojením na stávající

obecní kanalizační a vodovodní řad.