Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 1. zasedání ZO 27.11.2014

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 27.11.2014 od 18:00 hod.

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Návrh rozpočtu obce Hoštice na rok 2015

4) Rozpočtové opatření

5) POV 2015

6) Plán inventur 2014

7) Mikroregion Vlachovo Březí

8) Dotace 2015

9) Došlá pošta

10) Různé

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Pěnča a p. Moravec a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

 

3) Návrh rozpočtu obce Hoštice na rok 2015

Po diskusi byl vypracován návrh rozpočtu obce Hoštice na rok 2015.

Zastupitelstvo obce tento návrh projednalo a bude po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce obce.

 

4) Rozpočtové opatření

            Starosta předložil jím schválené rozpočtové opatření č.8/2014, 9/2014 a 10/2014. Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

5) POV 2015

            Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje usnesením č. 1/1/2014 záměr podat žádost o poskytnutí dotace na Rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Hoštice, a to z programu POV Jč. kraje . Zastupitelstvo obce rovněž souhlasí s financováním příslušného podílu z rozpočtu obce.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

6) Plán inventur 2014

         Zastupitelstvo obce usnesením č. 2/1/2014 schvaluje termín inventarizace majetku obce na 30.12.2014 14:00 a tyto členy inventarizační komise:

Ivan Moravec - předseda, Ing. Miroslav Tománek - člen, Jan Hais - člen

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

7) Mikroregion Vlachovo Březí

Zastupitelstvo obce usnesením č. 3/1/2014 schvaluje účast obce na společném projektu na podání  žádosti o poskytnutí dotace na Rekonstrukci veřejného osvětlení v členských obcích mikroregionu, a to z programu POV Jč. kraje. Zastupitelstvo obce rovněž souhlasí s financováním příslušného podílu z rozpočtu obce.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

8) Dotace 2015

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 4/1/2014 schvaluje podání žádosti na rekonstrukci sportovního hřiště a na vybudování splaškové kanalizace v obci.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

9) Došlá pošta

            O došlé poště informoval p. Hais.

 

10) Různé

         Starosta informoval o podání žádosti na stavbu kanalizace pro rok 2015. 

 

            Zastupitelstvo obce projednalo navýšení odměn jubilantům.

 

            Zastupitelstvo obce stanovuje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 30.12.2014 (pátek) od 18.00.

 

 

 

 

            Zasedání bylo ukončeno v 19:15

 

 

 

 

           Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

 

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek                                          ověřovatel: Milan Pěnča

 

 

 

            __________________                _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                                                             ověřovatel: Ivan Moravec

 

 

 

_________________                      _________________