Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 10. zasedání ZO 6.10.2011

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 6.10.2011 v 18:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Komunikace na pozemku p.č. 1140

5) Pozemek p.č. 1357

6) Komunikace na pozemku p.č. 445/1

7) Pronájem obecních pozemků pro zemědělskou činnost

8) Místní program obnovy venkova (vesnice) obce Hoštice

9) Pozemek p.č. st. 20

10) Došlá pošta

11) Různé

 

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Janda a p. Janoušek. Dále navrhl do programu zasedání doplnit bod 8) „Místní program obnovy venkova (vesnice) obce Hoštice“ a bod 9) „Pozemek p.č. st. 20“ s tím, že dosavadní body 8) „Došlá pošta“ a 9) „Různé“ budou nyní body č. 11) a 12) a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a změna programu byli schváleni, pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

            Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

            Dle usn. č. 29/9/2011, usn. č. 30/9/2011a usn. č. 31/9/2011 jsou připravovány kupní smlouvy.

            Záměr obce pronajmout pozemky p.č. 1165, 1263, 1297 pro zemědělskou činnost dle usn. č. 32/9/2011 byl vyvěšen na úřední desce.

           

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta obce, konstatoval, že je rozpočet plněn dle plánu.

           

                                                                      

 

4) Komunikace na pozemku p.č. 1140

          Na 9. zasedání ZO nebyl zastupitelstvem obce schválen návrh smlouvy, která byla doručena od Agro Prácheň, s.r.o. IČ 47237848, Krohova 50/2354, 160 00 Praha 6.

                  Smlouva se týká umožnění stavby komunikace na obecním pozemku p.č. 1140.

Ke stavbě komunikace na obecním pozemku p.č. 1140  byly zastupitelstvu obce podány doplňující informace od zhotovitelů projektové dokumentace.

           

            Starosta dal hlasovat o umožnění stavby komunikace na obecním pozemku p.č. 1140 firmě Agro Prácheň, s.r.o. IČ 47237848, Krohova 50/2354, 160 00 Praha 6.

 

            Zastupitelstvo obce neschvaluje stavbu komunikace na obecním pozemku p.č. 1140 výše uvedené firmě.

            Pro 2, proti 3, zdržel se 2.

 

 

 

 

5) Pozemek p.č. 1357

            Starosta informoval, že ze strany vlastníků pozemku není souhlas k věcnému břemenu stavby kanalizace přes tento pozemek.

            Projektová dokumentace na stavbu kanalizace však počítá s vedením potrubí přes tento pozemek          a v zájmu obce je v co nejbližším termínu zažádat o stavební povolení.

            Vlastníci pozemku proto obci navrhují, že jsou ochotni jej obci odprodat za cenu
100 Kč/m2 vč. DPH, což  při výměře 718 m2 znamená cenu 71 800,- Kč vč. DPH.

            Starosta dal hlasovat o koupi pozemku p.č. 1357 za cenu 71 800,- Kč vč. DPH.

 

            Zastupitelstvo obce usn. č. 33/10/2011 schvaluje koupi pozemku p.č. 1357 za cenu 71 800,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu vyřízením této věci.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

6) Komunikace na pozemku p.č. 445/1

            Zastupitelstvo obce usn. č. 34/10/2011 schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace p.č. 445/1.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

           

 

7) Pronájem obecních pozemků pro zemědělskou činnost

            Dle záměru obce, který byl vyvěšen na úřední desce se přihlásili 2 zájemci.

            Zastupitelstvo obce usn. č. 35/10/2011 schvaluje pronajmout pozemky p.č. 1165, 1263, 1297 na dobu 5 let (2012-2017), za cenu 1500,- Kč/rok/ha, pro zemědělskou činnost panu Janu Janouškovi a zároveň pověřuje starostu obce, aby uzavřel smlouvu o pronájmu s tímto zájemcem.

Pro 6, proti 0, zdržel se 1.

 

 

 

 

8) Místní program obnovy venkova (vesnice) obce Hoštice

         Zastupitelstvo obce usn. č. 36/10/2011 schvaluje Místní program obnovy venkova (vesnice) obce Hoštice.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

 

9) Pozemek p.č. st. 20

            Starosta informoval zastupitelstvo o jednání s vlastníkem pozemku p.č. st. 20. Obec má zájem o koupi tohoto pozemku za účelem stavby přístřešku na umístění kontejnerů s tříděným odpadem. Vlastník pozemku je ochoten jej obci odprodat za odhadní cenu
33 263,- Kč vč. DPH.

            Zastupitelstvo obce usn. č. 37/10/2011 schvaluje koupi pozemku p.č. st. 20 za cenu 33 263,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu vyřízením této věci.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

10) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

11) Různé

Starosta -  V příštím týdnu bude objednán nový kontejner na sklo (starý je děravý a oprava by neměla smysl)

                  Budou provedeny kontrolní odečty vody.

 

 

p. Pěnča – Je nutné posekat rostliny v ČOV – bude provedeno formou obecní brigády

 

 

p. Moravec – 25.11.2011 bude na návsi přistaven kontejner na nebezpečný odpad

 

           

 

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 16.11.2011 od 18.00.

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:35

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek            ověřovatel: Jiří Janda

 

 

 

      

zapisovatel: Jan Hais                       ověřovatel: Jan Janoušek