Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 11. zasedání ZO 16.11.2011

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 16.11.2011 v 18:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ, rozpočtová změna č. 4

4) Vyhlášky obce Hoštice

5) Splašková kanalizace obce Hoštice

6) Návrh rozpočtu na rok 2012

7) Inventarizace majetku obce Hoštice

8) Došlá pošta

9) Různé

 

 

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, omluvil p. Milana Pěnču a p. Jana Janouška. Dále navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Moravec a p. Cikhart. Poté navrhl do programu zasedání doplnit bod 7) „Inventarizace majetku obce Hoštice“ s tím, že dosavadní body 7) „Došlá pošta“ a 8) „Různé“ budou nyní body č. 8) a 9) a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a změna programu byli schváleni, pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

            Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

            usn. č. 33/10/2011 -  Čekáme na vyřízení dědického řízení majitele pozemku.

            usn. č. 34/10/2011 -  Žádost o dotaci z POV bude podána v příštím roce.

usn. č. 37/10/2011 – Pozemek p.č. 20 byl obcí koupen.

 

Kontejner na sklo byl zakoupen.

Byly provedeny terénní úpravy cesty v lokalitě „Třešňovka“.

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ, rozpočtová změna č. 4

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta obce.

Instalace topení v budově SDH byla dokončena.

 

            Účetní obce sl. Fürbachovou byl předložen Návrh rozpočtového opatření č. 4/2011, změna v příjmech 77 390,- Kč a ve výdajích 77 390,- Kč.

 

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 38/11/2011 schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2011 dle předloženého návrhu.

Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

           

                                                                      

 

4) Vyhlášky obce Hoštice

          Zastupitelstvo obce usnesením č. 39/11/2011 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hoštice č. 2/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hoštice.

Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 40/11/2011 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hoštice č. 3/2011, o místním poplatku ze psů.

Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 41/11/2011 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hoštice č. 4/2011, o místním poplatku ze vstupného.

Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 42/11/2011 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Hoštice č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

 

5) Splašková kanalizace obce Hoštice

            Zastupitelstvo obce po projednání a na základě podané žádosti o finanční podporu na realizaci akce „Kanalizace Hoštice“ do programu rozvoje venkova SZIF usn. č. 43/11/2011 schvaluje firmu Stavební poradna, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,
IČ 625 08 822, DIČ CZ62508822 provedením výběrového řízení na zhotovitele akce dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s uvedenou firmou.

Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

 

6) Návrh rozpočtu na rok 2012

            Po diskusi byl vypracován návrh rozpočtu obce Hoštice na rok 2012. Zastupitelstvo obce tento návrh projednalo a bude po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce obce.

 

           

7) Inventarizace majetku obce Hoštice

            Zastupitelstvo obce usn. č. 44/11/2011 schvaluje termín inventarizace majetku obce na 29.12.2010, 14:00 a tyto členy inventarizační komise:

Milan Pěnča - předseda, Petr Cikhart - člen, Ivan Moravec - člen

            Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

 

 

8) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

 

 

 

9) Různé

p. Cikhart – Informoval zastupitele o žádosti MŠ Čepřovice o příspěvek na nákup vánočních dárků dětem

 

 

 

p. Moravec – připomněl, že 25.11.2011 bude na návsi přistaven kontejner na nebezpečný odpad

 

           

 

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 29.12.2011
od 18.00.

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:38

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek                 ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

 

   __________________                                _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                                  ověřovatel: Ivan Moravec

 

 

 

__________________              ________________