Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 12. zasedání ZO 29.12.2011

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 29.12.2011 v 18:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice

5) Bezúplatný převod movitého majetku z PHARE 2001

6) Rozpočet obce Hoštice na rok 2012

7) Inventarizace majetku obce Hoštice

8) Došlá pošta

9) Různé

 

 

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, omluvil p. Jiřího Jandu. Dále navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Janoušek a p. Pěnča a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé byli schváleni, pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

            Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

 

Vyhlášky dle usn. č. 39/11/2011, č. 40/11/2011, č. 41/11/2011, č. 42/11/2011 byly založeny.

Smlouva dle usn. č. 43/11/2011 byla podepsána.

Návrh rozpočtu obce Hoštice na rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce obce.

 

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta obce.

Zůstatek na bankovním účtu obce činí cca 355 000,- Kč

                                                                      

 

4) Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice

          Zastupitelstvo obce usnesením č. 45/12/2011 schvaluje Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

           

 

5) Bezúplatný převod movitého majetku z PHARE 2001

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 46/12/2011 schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku s MVČR. Smlouva se týká převodu movitého majetku v rámci programu  PHARE 2001 z vlastnictví MVČR do vlastnictví obce.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

           

 

6) Rozpočet obce Hoštice na rok 2012

K návrhu rozpočtu na rok 2012, který byl vyvěšen na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 47/12/2011 schvaluje rozpočet obce Hoštice na rok 2012 dle předloženého návrhu. Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

                                  

7) Inventarizace majetku obce Hoštice

            Zastupitelstvo obce usnesením číslo 48/12/2011 schvaluje provedení fyzické inventarizace majetku obce provedené dne 29.12.2011 a souhlasí s navrhnutými změnami uvedenými v zápise z provedené inventury dne 29.12.2011. Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

8) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

9) Různé

            Starosta informoval o žádosti p. Kaššaie připojit parcelu p.č. st. 137 na obecní vodovod.

 

            p. Hais podal dotaz ohledně zaplacení závazků obci agenturou KYNO (pořadatel akce Stodola Michala Tučného 2011). Starosta informoval, že za pronájem návsi je zaplaceno jen 50 % (20 000,- Kč) z částky pronájmu. Ze strany agentury KYNO nebylo obci dodáno konečné vyúčtování vstupného na akci SMT 2011, na účet obce bylo zasláno 30 000,- Kč bez  dokladu o vyúčtování.

           

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 12.1.2011
od 18.00.

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:10

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek                    ověřovatel: Milan Pěnča

 

 

 

            __________________                                  _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                                 ověřovatel: Jan Janoušek

 

 

 

__________________                               _________________