Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 13. zasedání ZO 12.1.2012

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 12.1.2012 v 18:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Inventarizace pozemků a budov 2010, 2011

5) Došlá pošta

6) Různé

 

 

 

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Moravec a p. Cikhart a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé byli schváleni, pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

            Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

 

Schválený Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice dle usn. č. 45/12/2011 byl odeslán.

Smlouva s MVČR dle usn. č. 46/12/2011 byla odeslána.

Rozpočet obce Hoštice na rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce obce.

 

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta obce.

                                                                      

 

4) Inventarizace pozemků a budov 2010, 2011

Byla projednána zpráva o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 49/13/2011 schvaluje Zápis z inventarizace  pozemků a budov za rok 2011.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

           

5) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

           

 

 

 

6) Různé

          Starosta informoval o poplatcích ze vstupného na kulturních akcích, které se v obci konaly v roce 2011:

            Agentura KYNO                                          50 260,- Kč

            JZD Dobrá voda Hoštice u Volyně              13 700,- Kč

            T.C.B. spol. s r.o.                                               436,- Kč

 

            Ohledně zaplacení pronájmu návsi agenturou KYNO při SMT 2011 starosta sdělil, že tato věc je v jednání.

 

            Pan Kaššai byl připojen na obecní vodovod.

 

            Byla podepsána smlouva se Svazkem měst a obcí okresu Strakonice o bezúplatném převodu informační desky na návsi do majetku obce.

 

            Za odvoz odpadů bylo firmě Rumpold v roce 2011 zaplaceno 262 000,- Kč.

 

            Ohledně umístění datové antény na budově vodárny bude starosta jednat s firmou OTAVA NET o nájemní smlouvě.

 

p. Janda – Informoval o možnosti svozu odpadů Technickými službami města Volyně

 

p. Moravec – Zjistí bližší informace o divadelním představení, na které chystá obec vypravit zájezd v březnu.

 

 

                                  

           

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 23.2.2012
od 18.00.

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:11

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek                   ověřovatel: Ivan Moravec

 

 

 

      __________________                          _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                    ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

 

__________________                   _______________