Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 15. zasedání ZO 5.4.2012

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 5.4.2012 v 19:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Obecní pozemek p.č. 395/1

5) Nová trafostanice, nadzemní a zemní vedení kabelu

6) Došlá pošta

7) Různé

 

 

 

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Moravec a p. Pěnča a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé byli schváleni, pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

            Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

Záměr obce dle usn. č. 51/14/2012  pronajmout spodní část pozemku p.č. 395/1 byl vyvěšen na úřední desce.

Upravená vyhláška dle usn. č. 55/14/2012 byla vyvěšena na úřední desce.

Plán kulturních akcí na rok 2012 byl vyvěšen na webových stránkách obce.

 

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta obce.

Rozpočet je plněn dle plánu.

Byla podána žádost o dotaci na stavbu dětského hřiště.                 

 

 

4) Obecní pozemek p.č. 395/1

Dle záměru obce (usn. č. 51/14/2012) se přihlásil 1 zájemce o pronájem spodní části tohoto pozemku s nabídkovou cenou pronájmu 500 Kč/rok a 1 zájemce o pronájem horní části tohoto pozemku s nabídkovou cenou pronájmu 400 Kč/rok.

 Zastupitelstvo obce usnesením č. 56/15/2012 schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 395/1 dle záměru obce a dle nabídky     zájemce o pronájem spodní části tohoto pozemku za cenu 500 Kč/rok. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o pronájmu s tímto zájemcem na dobu 5 let (2012-2017).

Pro 6, proti 0, zdržel se 1.

 

 

Zastupitelstvo obce usnesením č. 57/15/2012 schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 395/1 dle záměru obce a dle nabídky zájemce o pronájem horní části tohoto pozemku za cenu 400 Kč/rok. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o pronájmu s tímto zájemcem na dobu 5 let (2012-2017).

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

5) Nová trafostanice, nadzemní a zemní vedení kabelu

Zastupitelstvo obce usnesením č. 58/15/2012 schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu“ s firmou E.ON distribuce a.s., týkající se stavby zařízení distribuční soustavy s názvem: Hoštice – Nová TS „Hoštice Kalný vrch, VN, NN“.     

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

6) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

7) Různé

Starosta – Je nutné najít výběrčího parkovného na návsi pro nadcházející turistickou sezónu. Na úřední desku budou vyvěšeny informace pro zájemce o tuto funkci.

 

p. Janda – Informoval o přemnožení potkanů v obci, bude řešeno rozmístěním pastí s jedem.

 

p. Moravec – Je třeba provést rekonstrukci oplocení u vodovodních zařízení + oplotit budovu vodojemu. Bude provedeno formou brigád SDH.

 

p. Pěnča –  21.4.2012 v 9 hod. se  uskuteční sběr železného šrotu.

           

                       

           

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 3.5.2012
od 19.00.

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:32

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek                  ověřovatel: Ivan Moravec

 

 

 

           __________________             _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                     ověřovatel: Milan Pěnča

 

 

 

__________________             _________________