Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 16. zasedání ZO 3.5.2012

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 3.5.2012 v 19:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Obecní pozemek p.č. 979/2

5) Obecní poplatky

6) Náves – stánek rychlé občerstvení

7) Došlá pošta

8) Různé

 

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Janoušek a p. Cikhart a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni, pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

            Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

Smlouva o pronájmu dle usn. č. 56/15/2012 byla uzavřena.

Smlouva o pronájmu dle usn. č. 57/15/2012 byla uzavřena.

Smlouva dle usn. č. 58/15/2012 byla podepsána a odeslána odesílateli.

Veřejný záměr týkající se výběru parkovného na návsi byl vyvěšen na úřední desce.

 

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta obce.

Rozpočet je plněn dle plánu, zůstatek na účtu činí cca 300 000,- Kč

 

 

4) Obecní pozemek p.č. 979/2

Dle záměru obce se přihlásil 1 zájemce o pronájem části tohoto pozemku s nabídkovou cenou pronájmu 500 Kč/rok.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 59/16/2012 schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 979/2 dle záměru obce a dle nabídky zájemce o pronájem části tohoto pozemku za cenu 500 Kč/rok. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o pronájmu s tímto zájemcem na dobu 5 let (2012-2017).

Pro 6, proti 0, zdržel se 1.

 

 

 

 

5) Obecní poplatky

Zastupitelstvo obce usnesením č. 60/16/2012 schvaluje paušální poplatek za používaní vodoměru ve výši 300,- Kč/1 rok. Tato částka slouží k úhradě nákladů spojených s údržbou domovní přípojky a pravidelnou výměnou vodoměrů.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

Zastupitelstvo obce usnesením č. 61/16/2012 schvaluje paušální poplatek za zřízení nové vodovodní přípojky ve výši 5000,- Kč. Jedná se o náklady na jehlu, která je připojena na hlavní vodovodní řad, kohout a vodoměr.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

Zastupitelstvo obce usnesením č. 62/16/2012 schvaluje maximální výši pokuty
5000,- Kč za neoprávněnou manipulaci s vodoměrem a přípojkou před vodoměrem směrem od vodovodního řadu.

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

6) Náves – stánek rychlé občerstvení

            Zastupitelstvo obce neschvaluje provozování stánku rychlého občerstvení na návsi dle předložené nabídky.

            Pro 1, proti 4, zdržel se 2.

 

 

7) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

8) Různé

Starosta –   Náklady na prohrnování sněhu v zimě činily 5000,- Kč.

                  Náklady spojené s obnovou obecního lesa „v Drahách“:

                        Nákup stromků:                       11 540,- Kč

                        Postřik, sečení, sázení:    7 500,- Kč

                        Doprava:                                      400,- Kč

                  Náklady spojené s přepojením  úpravny vody na noční proud 2100,- Kč.

                  Nákup smaltovaných oválů „Obecní úřad Hoštice se státním znakem“ a „Místní knihovna + internet“ celkem 11 640,- Kč.

 

 

p. Janda – Navrhl řešení problematického odvětrávání budovy Márnice, v letním období budou vysazena 2 okna a místo nich budou instalovány rámy s pletivem – zajistí
p. Janda.

 

p. Hais – Je třeba provést úklid vyřezaných křovin podél cesty v horní části obce – bude zajištěno v rámci brigády SDH.

 

p. Moravec – Informoval o obecním zájezdu na divadelní představení „Hra Vášní“ v pražském divadle Rokoko. Zájezd se uskuteční dne 8.6.2012 (pátek). Zájemci se mohou hlásit do 15.5.2012 u p. Moravce nebo u starosty.

 

                       

           

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 7.6.2012
od 19.00.

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:29

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek                ověřovatel: Jan Janoušek

 

 

 

________________                             _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                                  ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

 

__________________                                   _________________