Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 18. zasedání ZO 28.6.2012

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 28.6.2012 v 19:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ, rozpočtová změna  č.2/2012

4) Závěrečný účet obce Hoštice za rok 2011

5) Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

6) Cena vodného

7) Pronájem pozemku u hasičárny a u č.p. 30

8) Pronájem letního posezení na návsi

9) Došlá pošta

10) Různé

 

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Cikhart a p. Pěnča. Poté navrhl do programu zasedání doplnit bod 8) „Pronájem letního posezení na návsi“ s tím, že dosavadní body č. 8), 9) budou nyní body č. 9), 10) a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni, pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

            Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

Smlouva dle usn. č. 63/17/2012 byla uzavřena.

Smlouva dle usn. č. 64/17/2012 byla uzavřena.

Obecní směrnice č. 1/2012 dle usn. č. 65/17/2012 vstoupila v platnost.

Dohody o provedení práce dle usn. č. 66/17/2012 byly uzavřeny.

 

 

 

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta obce.

Informoval o zůstatku na obecním účtu cca 350 000,- Kč.

 

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 68/18/2012 schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012 dle předloženého návrhu, změna v příjmech 3753,- Kč, ve výdajích 3753,- Kč.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

4) Závěrečný účet obce Hoštice za rok 2011

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 69/18/2012 schvaluje Závěrečný účet obce Hoštice
za rok 2011 bez výhrad.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

5) Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

            Zastupitelstvo obce při projednávání závěrečného účtu obce za rok 2011
usn. č. 70/18/2012 přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

6) Cena vodného

Zastupitelstvo obce usn. č. 71/18/2012 schvaluje novou cenu vodného, od 1.7.2012 se zvyšuje cena vodného ze 30 Kč/m3 na 35 Kč/m3, (celková cena vč. stočného se ze současných 35 Kč/m3 zvyšuje na 40 Kč/m3). Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

 

7) Pronájem pozemku u hasičárny a u č.p. 30

Pronájem části pozemku p.č. 979/2 (před hasičárnou):

O tento pronájem projevil zájem 1 zájemce.

            Zastupitelstvo obce usn. č. 72/18/2012 schvaluje pronájem části pozemku p.č. 979/2 (před hasičárnou) dle záměru obce zájemci o tento pronájem za účelem prodeje suvenýrů
a chlazených nealkoholických nápojů. Doba pronájmu se stanovuje od 1.7.2012 do 31.8.2012 kromě 24.8.-25.8.2012. Cena pronájmu se stanovuje na 2000,- Kč vč. DPH a zahrnuje
i poplatek spojený s likvidací odpadů vzniklých prodejem.

Pro 6, proti 1, zdržel se 0.

 

Pronájem části pozemku p.č. 979/2 (u č.p. 30)

 O tento pronájem projevil zájem 1 zájemce.

            Zastupitelstvo obce usn. č. 73/18/2012 schvaluje pronájem části pozemku p.č. 979/2
(u č.p. 30) dle záměru obce zájemci o tento pronájem za účelem zřízení zahrádky. Doba pronájmu se stanovuje od 1.7.2012 do 30.6.2017.  Cena pronájmu se stanovuje na 100,- Kč vč. DPH/1 rok.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

           

           

 

 

 

 

 

 

 

8) Pronájem letního posezení na návsi

            Starosta informoval o Žádosti o změnu výměry pronajatého pozemku od firmy T.C.B. spol. s r.o. IČO: 26049953. Žádost se týká změny výměry části pronajatého pozemku 979/2 ze 60m2 na 12m2 před prodejním místem výše uvedené firmy.

               Zastupitelstvo obce usn. č. 74/18/2012 schvaluje změnu výměry části pronajatého pozemku 979/2 ze 60m2 na 12m2 firmě T.C.B. spol. s r.o. IČO: 26049953. Podmínkou tohoto pronájmu je, že na pronajatém pozemku smí být umístěno jen letní posezení a chladící box. Cena pronájmu se mění ze 4000,- Kč vč. DPH na 800,- Kč vč. DPH. Tato změna vstupuje v platnost od 1.7.2012. Ukončení doby nájmu (30.9.2014) zůstává. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby v této věci provedl dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 27.5.2010.

   Pro 6, proti 1, zdržel se 0.

 

     

9) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

10) Různé

 

p. Pěnča – Informoval o daru motorové pily pro jednotku SDH od Krajského sdružení hasičů JČ kraje.

 

p. Hais – Informoval o přibližné ceně rekonstrukcí oplocení vodohospodářských zařízení obce.

 

           

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 1.8.2012 (středa)
od 19.00.

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:33

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek                         ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

 

            __________________                    _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                                    ověřovatel: Milan Pěnča

 

 

 

__________________                                   _________________