Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 19. zasedání ZO 1.8.2012

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 1.8.2012 v 19:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Výběrové řízení dětské hřiště

5) Výběrové řízení cesta u č.p. 85

6) Pronájem návsi při SMT

7) Došlá pošta

8) Různé

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, omluvil p. Janouška.
Dále navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Janda a p. Moravec a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

            Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

Nová cena vodného dle usn. č. 71/18/2012 vstoupila v platnost.

Smlouvy o pronájmu dle usn. č. 72/18/2012 a usn. č. 73/18/2012 byly uzavřeny.

Dodatek ke smlouvě dle usn. č. 74/18/2012 byl uzavřen.

 

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta obce.

Informoval o zůstatku na obecním účtu cca 500 000,- Kč.

 

           

 

4) Výběrové řízení dětské hřiště

            Zastupiteslstvo obce po projednání zápisu z hodnocení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací akce „Dětské hřiště“ schvaluje usn. č. 75/19/2012 jako nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252, s nabídkovou cenou ve výši 559 895,- Kč vč. DPH.

            Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na uvedenou akci s firmou Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

5) Výběrové řízení cesta u č.p. 85

            Zastupiteslstvo obce po projednání zápisu z hodnocení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací akce „Oprava MK Hoštice“ schvaluje usn. č. 76/19/2012 jako nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252, s nabídkovou cenou ve výši 350 362,- Kč vč. DPH.

            Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na uvedenou akci s firmou Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

6) Pronájem návsi při SMT

            Dle záměru obce se přihlásili 2 zájemci s nabídkovou cenou 40 000,- vč. DPH.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 77/19/2012 schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 979/2 ve dnech 24.8. – 25.8.2012 dle záměru obce firmě Agentura KYNO, Kamenická 5, 170 00 Praha 7. Cena pronájmu činí 40 000,- vč. DPH. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy o pronájmu s tímto zájemcem.

Pro 4, proti 1, zdržel se 1.

 

 

7) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

8) Různé

            Starosta informoval o fakturách za elektřinu,

(fakturované období 1.7.2011 – 30.6.2012, částky vč. DPH).

            Úpravna vody                                    45 090,- Kč

            Veřejné osvětlení                   32 918,- Kč

            Hasičárna                                 7 123,- Kč

            Obecní úřad                           32 188,- Kč

 

           

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 6.9.2012 (čtvrtek)
od 19.00.

 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:15

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek                        ověřovatel: Jiří Janda

 

 

 

            __________________                   _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                                         ověřovatel: Ivan Moravec

 

 

__________________                             _________________