Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 20. zasedání ZO 18.5.2017

6. 6. 2017

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 18. 5. 2017 od 18:00 hod.

 

 

Místo konání: Kancelář OÚ

Přítomni: Dle prezenční listiny

 

 

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Kanalizace obce

4) Pronájem pozemku u hasičárny

5) Rozpočtová opatření

6) Smlouva o partnerství

7) Došlá pošta

8) Různé

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Janoušek a p. Pěnča a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO provedl starosta obce.

        

3) Kanalizace Hoštice

            Starosta seznámil zastupitelstvo se současným stavem probíhajících prací
a s průběhem financování akce „Kanalizace Hoštice“.

 

4) Pronájem pozemku u hasičárny

Starosta předložil zastupitelstvu veřejný záměr o pronájmu pozemku u hasičského muzea, který před zasedáním zastupitelstva řádně vyvěsil na úřední desce obce. Přihlásil se
1 zájemce. Starosta navrhl zastupitelstvu pronajmout výše uvedený pozemek tomuto zájemci a dal o tomto návrhu hlasovat.

 

Zastupitelstvo obce usnesením č. 63/20/2017 schvaluje pronájem pozemku dle veřejného záměru pro pana Karla Čabana, Hoštice 35, 387 01 Volyně. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy o pronájmu.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

          

5) Rozpočtová opatření

            Starosta předložil zastupitelstvu jím schválená rozpočtová opatření č. 11/2016,
č. 1/2017, č. 2/2017, č. 3/2017, č. 4/2017.

            Zastupitelstvo bere na vědomí.

 

Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 5/2017 - změna ve výdajích 1 800 000,- Kč, změna ve financování 1 800 000,- a dal o tomto návrhu hlasovat.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 64/20/2017 schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2017 dle předloženého návrhu.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

6) Smlouva o partnerství

          Starosta předložil na žádost pana Janouška smlouvu o partnerství na vzájemnou spolupráci  v souvislosti s rozvojem obce a dal o smlouvě hlasovat.

             Zastupitelstvo obce usnesením č. 65/20/2017 schvaluje předloženou smlouvu o partnerství.

  Pro 5, proti 0, zdržel se 1.

 

 

 

7) Došlá pošta

         O došlé poště informoval místostarosta.

 

 

8) Různé

            Starosta informoval o nutnosti opravy střech na budově vodojemu a vodárny.

 

            Starosta informoval o stavu obecních lesů, proběhla výsadba 200 ks smrků.

 

            Starosta informoval o poskytnutí příspěvku mysliveckému spolku Kalný vrch ve výši 10 000,- Kč.

 

            Starosta informoval o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 – Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

            p. Pěnča informoval o možnosti pro obyvatele obce přihlásit se na zájezd do vinného sklepa v obci Čejč, který plánuje uspořádat SDH.

 

            Zasedání bylo ukončeno v 19:35

 

           Vyvěšeno:                                                        Sejmuto:

 

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek           ověřovatel: Jan Janoušek

 

__________________              _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                          ověřovatel: Milan Pěnča

 

_________________                           _________________