Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 21. zasedání ZO 29.6.2017

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 29. 6. 2017 od 18:00 hod.

 

 

Místo konání: Kancelář OÚ

Přítomni: Dle prezenční listiny

 

 

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) POV 2017 (veřejné osvětlení)

4) Závěrečný účet 2016

5) Účetní závěrka 2016

6) Kanalizace obce financování

7) Došlá pošta

8) Různé

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Janda a p. Cikhart a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO provedl starosta obce.

        

 

3) POV 2017 (veřejné osvětlení)

            Starosta informoval o schválení dotace ve výši 220 000,- Kč Jihočeským krajem na rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení. Dále informoval o nutnosti vyhotovení podkladů pro výběrové řízení na tuto akci.

 

 

4) Závěrečný účet 2016

Starosta obce Hoštice Ing. Miroslav Tománek předložil Závěrečný účet obce Hoštice za rok 2016 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, obě tyto listiny byly před zasedáním řádně zveřejněny), a to jak na úřední desce tak i elektronicky.

 

Ze strany občanů ani zastupitelů nebyla vznesena žádná připomínka.

 

Zastupitelstvo obce Hoštice projednalo Závěrečný účet obce Hoštice za rok 2016
a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

 

Výsledek přezkoumání – při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

 

Zastupitelstvo obce při projednání závěrečného účtu obce za rok 2016 usnesením č. 66/21/2017 vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad

Pro 6 proti 0, zdržel se 0.

 

 

5) Účetní závěrka 2016

Starosta obce Hoštice předložil ke schválení účetní závěrku za rok 2016 a další podklady:

 

Rozvaha k 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016

Příloha k 31. 12. 2016

Inventarizační zpráva k 31. 12. 2016

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice za rok 2016.

 

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle § 84 odst. 2 písm. b/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

 

Zastupitelé obce Hoštice, přítomní při schvalování účetní závěrky:

 

Ing. Miroslav Tománek

Jan Hais

Jiří Janda

Milan Pěnča

Jan Janoušek

Petr Cikhart

 

Výrok o schválení účetní závěrky:

 

Zastupitelstvo obce usnesením č. 67/21/2017 účetní závěrku za rok 2016 schvaluje.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

 

Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Hoštice.

 

 

6) Kanalizace obce financování

            Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu prací a financování akce „Kanalizace Hoštice“. Na uhrazení poslední fakturované částky ze strany dodavatele chybí obci cca 1 200 000,- Kč. Starosta zastupitelstvu navrhl tuto věc řešit pomocí krátkodobého překlenovacího úvěru ve výši 1 200 000,- Kč, zároveň navrhl s poptávkou obeslat tyto
3 bankovní společnosti: KB, a.s., pobočka Strakonice; ČSOB, a.s., pobočka Písek; Česká spořitelna, a.s., pobočka Písek a dal o tomto návrhu hlasovat.

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 68/21/2017 schvaluje poptání překlenovacího úvěru ve výši 1 200 000,- Kč dle návrhu starosty. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu obesláním 3 bankovních společností dle návrhu.

         Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7) Došlá pošta

         O došlé poště informoval místostarosta.

 

 

8) Různé

            Starosta informoval o dodání nového kontejneru na hřbitovní odpad.

 

            Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 6/2017, zastupitelstvo bere na vědomí.

 

           

           

 

            Zasedání bylo ukončeno v 19:25

 

           Vyvěšeno:                                                        Sejmuto:

 

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek           ověřovatel: Jiří Janda

 

 

 

__________________             _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                             ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

 

_________________                               _________________