Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 23. zasedání ZO 21.9.2017

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 21. 9. 2017 od 18:00 hod.

 

 

Místo konání: Kancelář OÚ

Přítomni: Dle prezenční listiny

 

 

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) POV 2017 (veřejné osvětlení)

4) Kanalizace obce

5) Obecní vodovod

6) Rozpočtové opatření

7) Došlá pošta

8) Různé

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Janda a p. Janoušek a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO provedl starosta obce.

        

 

3) POV 2017 (veřejné osvětlení)

Starosta předložil zastupitelstvu Protokol z otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce a rozšíření VO – II.etapa“.

 

Zastupitelstvo obce po projednání Protokolu z otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce a rozšíření VO – II.etapa“ usnesením
č. 74/23/2017 schvaluje jako nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy Jaromír Vrba, Lidická 131, 387 01 Volyně, IČ: 46684603, s nabídkovou cenou ve výši 442 829,- Kč vč. DPH.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na uvedenou akci s firmou Jaromír Vrba, Lidická 131, 38701 Volyně, IČ: 46684603.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

4) Kanalizace obce

Starosta informoval zastupitelstvo o fakturaci a platbách.

 

 

5) Obecní vodovod

Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem obce Milejovice připojit se na obecní vodovod. Po krátké diskusi se zastupitelstvo dohodlo na návrhu podmínek případného připojení:

  • Bude zřízeno 1 odběrné místo pro celou obec Milejovice, každý rok bude proveden odečet odebrané vody a fakturace.

  • Obec Milejovice bude svoji část vodovodu spravovat sama.

  • Obec Milejovice uhradí veškeré náklady na své připojení.

Starosta dal o tomto návrhu hlasovat. Zastupitelstvo obce usnesením č. 75/23/2017 schvaluje případné připojení obce Milejovice na obecní vodovod dle výše uvedeného návrhu.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

6) Rozpočtové opatření

Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 10/2017 – jedná se o především o zapojení finančních prostředků z poskytnutého úvěru - změna ve financování 1 000 000,- Kč, změna v příjmech 23 000,- Kč a změna ve výdajích 1 023 000,- Kč, a dal o tomto návrhu hlasovat.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 76/23/2017 schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 dle předloženého návrhu.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

7) Došlá pošta

         O došlé poště informoval místostarosta.

 

 

8) Různé

            Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí firmy Pekařství a cukrářství Kodádek s.r.o., Mokrého 166, Vodňany, IČ: 25190156 o finanční podporu.

            Vzhledem k tomu, že je tato firma jedinou pojízdnou prodejnou, která zajíždí do obce, a která má zároveň kladné hodnocení u obyvatel, se zastupitelé rozhodli podpořit tuto firmu částkou 5000,- Kč ročně.

           

            Starosta informoval o písemné rezignaci pana Petra Cikharta na funkci člena zastupitelstva obce ke dni 30.9.2017. Od 1.10.2017 bude nově členem zastupitelstva obce zvolený náhradník, kterým je pan Jiří Fürbach, zastupitelstvo bere na vědomí.

 

           

            Zasedání bylo ukončeno v 19:30

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek            ověřovatel: Jiří Janda

 

 

__________________                              _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                      ověřovatel: Jan Janoušek

 

 

_________________                               _________________