Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 24. zasedání ZO 27.12.2012

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 27.12.2012 v 18:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Rozpočet obce Hoštice na rok 2013

5) Inventarizace majetku obce Hoštice

6) Čistírna odpadních vod

7) Došlá pošta

8) Různé

 

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, omluvil p. Pěnču
a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Cikhart a p. Janda a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

Žádosti dle usn. č. 82/23/2012 a č. 83/23/2012 byly podány.

Inventarizace majetku obce dle usn.     č. 84/23/2012  byla provedena.

 

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

Obec zaplatila podíly na dotačních akcích, které byly realizovány v roce 2012.

Zůstatek na obecním účtu činí cca 190 000,- Kč.

           

 

 

4) Rozpočet obce Hoštice na rok 2013

K návrhu rozpočtu na rok 2013, který byl vyvěšen na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 85/24/2012 schvaluje rozpočet obce Hoštice na rok 2013 dle předloženého návrhu. Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Inventarizace majetku obce Hoštice

Zastupitelstvo obce usnesením číslo 86/24/2012 schvaluje provedení fyzické inventarizace majetku obce provedené dne 27.12.2012 a souhlasí se Zápisem z provedené inventury dne 27.12.2012.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

6) Čistírna odpadních vod

Starosta informoval o dlouhodobých problémech s nedostatečnou údržbou ČOV. Zastupitelstvo obce po diskusi dospělo k závěru, že od 1.1.2013 bude nutné provést personální změnu na pozici správce ČOV.

 

 

7) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

 

8) Různé

            Starosta – V době od 01/2013 do 12/2015 bude probíhat Rekonstrukce zdi židovského hřbitova. Investorem této akce je Židovská obec Praha.

 

            Zastupitelstvo obce stanovuje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 6.2.2012 (středa) od 18.00.

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:48

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek       ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

 

            __________________          _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                      ověřovatel: Jiří Janda

 

 

__________________                      _________________