Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 25. zasedání ZO 6.2.2013

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 6.2.2013 v 18:15

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Pozemky 10/10 a 10/9 v kú. Hoštice

5) Změna územního plánu obce Hoštice

6) Územní řízení – Rizikový železniční přejezd

7) Došlá pošta

8) Různé

 

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Pěnča a p. Janoušek, dále navrhl doplnit do programu zasedání body: „Změna územního plánu obce Hoštice“  a  „Územní řízení – Rizikový železniční přejezd“ a dal
o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

 

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu informoval starosta.

Zůstatek na obecním účtu činí cca 250 000,- Kč.

           

 

 

4) Pozemky 10/10 a 10/9 v kú. Hoštice

Starosta informoval o nabídce od vlastníka těchto pozemků k odprodeji obci za cenu 200 Kč za 1m2. Celková výměra činí 62m2.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 87/25/2013 schvaluje koupi pozemků p.č. 10/10 a 10/9 o celkové výměře 62m2 v kú. Hoštice za cenu 12 400,- Kč.

Pro 6, proti 0, zdržel se 1.

 

 

 

 

 

5) Změna územního plánu obce Hoštice

            Starosta informoval o „Žádosti o pořízení změny územního plánu“ od firmy KALNÝ s.r.o., Na Pěníku 428, 397 01 Písek, žádost se týká vyjmutí 1000 m2 orné půdy části pozemku
p.č. 1106 v katastrálním území obce Hoštice a jeho změny na stavební parcelu.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 88/25/2013 schvaluje změnu územního plánu dle Žádosti o pořízení změny územního plánu od firmy KALNÝ s.r.o., Na Pěníku 428, 397 01 Písek, ze dne 28.1.2013. Tato změna bude provedena na náklady žadatele.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

6) Územní řízení – Rizikový železniční přejezd

Zastupitelstvo obce usnesením č. 89/25/2013 vyjadřuje souhlasné stanovisko pro územní řízení „Rizikový železniční přejezd na sil. III/14210 Hoštice u Volyně“.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

7) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

8) Různé

            p. Janda – Informoval o problému s držící se vodou na obecní cestě p.č. 1003/2, navrhuje do cesty zabudování roštu na odvod vody – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyřízením této věci.

 

 

            Zastupitelstvo obce stanovuje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 20.3.2012 (středa) od 18.15.

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:03

 

 

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek                  ověřovatel: Milan Pěnča

 

 

 

            __________________                _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                                    ověřovatel: Jan Janoušek

 

 

__________________               _________________