Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 27. zasedání ZO 16.5.2013

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 16.5.2013 od 18:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Kronika obce

5) Parkovné náves

6) Topení v budově OÚ

7) Došlá pošta

8) Různé

 

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Pěnča a p. Janda a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu informoval starosta.

Zůstatek na obecním účtu činí cca 241 000,- Kč.

Byla zaplacena předposlední splátka 100 000 Kč bezúročné půjčky Jihočeskému vodárenskému svazu.

 

4) Kronika obce

Pan Moravec informoval o své účasti na Školení kronikářů v Praze. Informoval zastupitelstvo obce o průběhu a obsahu školení.

Obec vydá veřejný záměr týkající se obsazení funkce kronikáře obce.

 

5) Parkovné náves

Starosta informoval, že se zatím přihlásila 1 zájemkyně o funkci výběrčí poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem parkování automobilů pro turistickou sezónu 2013.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 92/27/2013 schvaluje, aby funkci výběrčí poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem parkování automobilů pro turistickou sezónu 2013 vykonávala paní K. Cikhartová. Odměna za výběr tohoto poplatku bude činit 1/3 z celkové vybrané částky.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

           

6) Topení v budově OÚ

          Zastupitelstvo obce usnesením č. 93/27/2013 souhlasí s vybudováním ústředního topení v budově Obecního úřadu (kotel na dřevní štěpku). Předpokládaná cena této akce činí 200 000 Kč vč. DPH.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

7) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

8) Různé

            p. Pěnča – Informoval o rozbitém obecním fotoaparátu.

 

            p. Moravec –   Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven na návsi ve dnech 21.6.2013 – 24.6.2013.

 

            Starosta –   Dětské hřiště bude koncem května doděláno.

                              

                               Informoval o ucpaném kanalizačním řadu na návsi – bude dále řešit.

                              

                               1.6.2013 od 13 hod. se na louce u vodárny uskuteční Den dětí.

 

Na úřední desku bude vyvěšen veřejný záměr týkající se pronájmu části návsi při SMT 2013.

 

            Zastupitelstvo obce stanovuje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 11.7.2012 (čtvrtek) od 18.00.

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:25

 

 

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek        ověřovatel: Milan Pěnča

 

 

 

            __________________                _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                                ověřovatel: Jiří Janda

 

 

__________________                       _________________