Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 33. zasedání ZO 30.12.2013

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 30.12.2013 od 18:00 hod.

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Rozpočet obce Hoštice na rok 2014

5) Inventarizace majetku obce

6) Došlá pošta

7) Různé

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, omluvil p. Jandu
a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Pěnča  a p. Cikhart a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

            Návrh rozpočtu obce Hoštice na rok 2014 byl vyvěšen.

            Pozemek p.č. 1356 byl dle usnesení č. 109/32/2013 zaplacen.

           

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta, zůstatek na obecních účtech činí

cca 190 000,- Kč.

 

 

4) Rozpočet obce Hoštice na rok 2014

K návrhu rozpočtu na rok 2014, který byl vyvěšen na úřední desce nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Zastupitelstvo obce usnesením č. 113/33/2013 schvaluje rozpočet obce Hoštice na rok 2014 dle předloženého návrhu.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

Dále zastupitelstvo obce usnesením č. 114/33/2013 doplňuje schválení rozpočtu na rok 2013, a to ohledně bodu 4 – ostatní poplatky, kde bude uvedeno doplněno slovo vstupné, neboť částka v tomto bodu uvedená zahrnuje i vstupné.            

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

5) Inventarizace majetku obce

Zastupitelstvo obce usnesením č. 115/33/2013 schvaluje provedení fyzické inventarizace majetku obce provedené dne 30.12.2013 a souhlasí se Zápisem z provedené inventury ze dne 30.12.2013.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

6) Došlá pošta

            O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

7) Různé

      p. Pěnča – Informoval o termínu konání Výroční hasičské schůze 25.1.2013

           

 

            Zastupitelstvo obce stanovuje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 6.2.2013 (čtvrtek) od 18.00.

 

 

            Zasedání bylo ukončeno v 19:13

 

 

 

 

           Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek          ověřovatel: Milan Pěnča

 

 

 

            __________________                         _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                      ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

 

_________________       _________________