Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 5. zasedání ZO 23.4.2015

22. 5. 2015

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 23.4.2015 od 18:00 hod.

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) POV 2015

4) Splašková kanalizace

5) Parkovné náves 2015

6) Dotace 2015

7) Došlá pošta

8) Různé

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Cikhart a p. Moravec a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

           

 

3) POV 2015

            Starosta informoval o potřebě udělat poptávkové řízení na akci „Odvodnění budovy OÚ a oprava oplocení“. Navrhl obeslat tyto firmy: 

 

GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., Řepice 138, 386 01 Strakonice, IČ: 28148258

VKS stavební, s.r.o., Na Dubovci 140, 386 01 Strakonice, IČ: 26101262

Kučera-stavby, s.r.o., Hněvkov 48, 388 01 Blatná, IČ: 62958241

 

Zastupitelstvo obce usnesením č. 16/5/ 2015 schvaluje obeslání těchto třech firem dle návrhu a pověřuje starostu vyřízením poptávkového řízení.

         Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

Starosta dále navrhl komisi pro vyhodnocení poptávkového řízení na akci „Odvodnění budovy OÚ a oprava oplocení“. Navržení:  Karel Kotrc, Ing. Miroslav Tománek, Jan Janoušek

 

Zastupitelstvo obce usnesením č. 17/5/2015 schvaluje komisi pro vyhodnocení poptávkového řízení na akci „Odvodnění budovy OÚ a oprava oplocení“ dle návrhu.

          Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

4) Splašková kanalizace

            Starosta informoval o průběhu přípravy akce „Kanalizace Hoštice“.

 

 

5) Parkovné náves

Zastupitelstvo obce usnesením č. 18/5/2015 schvaluje, aby funkci výběrčí poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem parkování automobilů pro turistickou sezónu 2015 vykonávala paní Z. Fabiánová. Odměna za výběr tohoto poplatku bude činit 1/3 z celkové vybrané částky.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

6) Dotace 2015

         Starosta informoval zastupitele o plánovaném obeslání několika firem z důvodu dodání nového kontejneru na bioodpad. Po vyhodnocení nabídek bude nejvýhodnější nabídka předána Mikroregionu Vlachovo Březí a přes něj bude kontejner zakoupen.

 

7) Došlá pošta

         O došlé poště informoval p. Hais.

 

8) Různé

Starosta -  Informoval o plánovaném záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 68, po provedení odhadu ceny bude vyvěšeno na úřední desce obce.

 

                 Byla provedena výsadba 450 ks stromků v obecních lesích.

 

                 Na žádosti některých obyvatel se plánuje rozšíření obecního rozhlasu.

 

p. Janda – Informoval o provedení výsadby 10 ks třešní v třešňovce.

 

p. Hais – Je nutné provést demontáž prvků a oplocení na bývalém dětském hřišti u bytovek, bude provedeno formou brigády.

 

         Zastupitelstvo obce stanovuje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 4.6.2015 (čtvrtek) od 18.00.

 

            Zasedání bylo ukončeno v 19:23

 

           Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek     ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

 

            __________________                            _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                ověřovatel: Ivan Moravec

 

 

 

_________________                       _________________