Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 6. zasedání ZO 4.6.2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 4.6.2015 od 18:00 hod.

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Územní plán obce

4) Splašková kanalizace

5) Prodej pozemku parc. č. st. 68

6) Odvodnění budovy OÚ a oprava oplocení

7) Došlá pošta

8) Různé

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Pěnča a p. Janda a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

           

Výběrové řízení dle usn. č. 16/5/2015 na akci „Odvodnění budovy OÚ a oprava oplocení“ proběhlo.

           

Dohoda o provedení práce dle usn. č. 18/5/2015 byla uzavřena.

 

            Poptávky na dodání kontejneru na bioodpad prostřednictvím Mikroregionu Vlachovo Březí byly rozeslány, nejvýhodnější cena kontejneru činí 59 169,- vč. DPH bez ceny dopravy.

 

            Znalecký posudek na cenu pozemku parc. č. st. 68 byl zpracován a veřejný záměr o prodeji pozemku vyvěšen na úřední desce obce.

 

3) Územní plán obce

            Starosta informoval o potřebě aktualizace Územního plánu obce. V této věci bude dále jednat.

 

4) Splašková kanalizace

            Starosta informoval o průběhu přípravy akce „Kanalizace Hoštice“.

            Bylo požádáno o prodloužení termínu předložení zhotovitele díla z 30.6.2015 na 30.10.2015 z důvodu potřeby zhotovení prováděcí dokumentace.

 

 

5) Prodej pozemku parc. č. st. 68

Dle veřejného záměru obce se přihlásil 1 zájemce o koupi. Starosta navrhl, aby byl pozemek parc. č. st. 68 prodán panu Martinu Habichovi, Stavbařů 208, 386 01 Strakonice za cenu dle znaleckého posudku 34 720,- Kč.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 19/6/2015 schvaluje prodej pozemku dle výše uvedeného návrhu panu Martinu Habichovi, Stavbařů 208, 386 01 Strakonice za cenu 34 720,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

6) Odvodnění budovy OÚ a oprava oplocení

Zastupitelstvo obce po projednání zápisu z hodnocení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací akce „Odvodnění budovy OÚ a oprava oplocení“ usnesením č. 20/6/2015 schvaluje jako nejvýhodnější nabídku, nabídku firmy GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., Řepice 138, 386 01 Strakonice, IČ 28148258, s nabídkovou cenou ve výši  414 238,- Kč. Vč. DPH.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo na uvedenou akci s firmou GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., Řepice 138, 386 01 Strakonice, IČ 28148258.

             Pro 5, proti 0, zdržel se 1.

 

7) Došlá pošta

         O došlé poště informoval p. Hais.

 

8) Různé

Starosta -  26.5.2015 byly obci předány do užívání nové cesty (ke studánce za samotou, k vrtu do Zlínů)

 

p. Cikhart – Je nutné co nejrychleji provést výměnu záklopových prken na jímkách v areálu ČOV, zastupitelé zjistí možnosti a způsob zakrytí těchto jímek do příštího zasedání.

                

                 Letošní dětský den spolu s SDH Hoštice se uskuteční dne 4.7.2015 (sobota) od 13 hodin na louce za vodárnou.

 

         Zastupitelstvo obce stanovuje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 25.6.2015 (čtvrtek) od 18.00.

 

            Zasedání bylo ukončeno v 19:30

 

           Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek           ověřovatel: Milan Pěnča

 

 

 

            __________________                    _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                   ověřovatel: Jiří Janda

 

 

 

_________________                        _________________