Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 7. zasedání ZO 25.6.2015

14. 7. 2015

Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 25.6.2015 od 18:00 hod.

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Územní plán obce

4) Splašková kanalizace

5) Závěrečný účet 2014

6) Účetní závěrka 2014

7) Dřeviny na pozemku p.č. 1164 a 1243

8) Došlá pošta

9) Různé

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Janoušek a p. Cikhart a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

 

            Smlouva o prodeji pozemku dle usnesení č. 19/6/2015 je připravena.

 

Firmám, které se účastnily veřejné zakázky na dodavatele prací akce „Odvodnění budovy OÚ a oprava oplocení“ bylo odesláno rozhodnutí dle usnesení č. 20/6/2015.

 

Zůstatek na obecních účtech je cca 1 200 000,- Kč.

           

        

3) Územní plán obce

            Starosta telefonicky jednal s ing.arch. Zdeňkem Gottfriedem ohledně aktualizace územního plánu obce.

            Starosta bude v této věci dále jednat s MěÚ Strakonice.

 

 

4) Splašková kanalizace

            Starosta informoval o průběhu přípravy akce „Kanalizace Hoštice“.

            Termínu předložení zhotovitele díla z 30.6.2015 na 30.10.2015 z důvodu potřeby zhotovení prováděcí dokumentace byl na žádost obce prodloužen.

 

 

 

 

 

 

5) Závěrečný účet 2014

Starosta obce Hoštice Ing. Miroslav Tománek předložil Závěrečný účet obce Hoštice za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, obě tyto listiny byly před zasedáním řádně zveřejněny, a to jak na úřední desce tak i elektronicky.

Ze strany občanů ani zastupitelů nebyla k těmto listinám vznesena žádná připomínka.

 

Zastupitelstvo obce usnesením č. 21/6/2015 vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

Výsledek přezkoumání – při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

 

6) Účetní závěrka 2014

Starosta obce Hoštice předložil ke schválení účetní závěrku za rok 2014 a další podklady:

Rozvaha k 31. 12. 2014

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014

Příloha k 31. 12. 2014

Inventarizační zpráva k 31. 12. 2014

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice za rok 2014.

 

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky dle § 84 odst. 2 písm. b/ zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích:

 

Zastupitelé obce Hoštice, přítomní při schvalování účetní závěrky:

Ing. Miroslav Tománek

Ivan Moravec

Jan Hais

Jiří Janda

Jan Janoušek

Petr Cikhart

 

 

Výrok o schválení účetní závěrky:

Zastupitelstvo obce usnesením č. 22/6/2015 účetní závěrku za rok 2014 schvaluje.

 

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

Zastupitelstvo rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností

posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví

a finanční situace obce Hoštice.

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

 

 

 

7) Dřeviny na pozemku p.č. 1164 a 1243

         Starosta předložil zastupitelům žádost od Správy a údržby silnic Jihočeského kraje  na pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 1164 a1243. Zastupitelstvo obce  usnesením č. 23/6/2015 souhlasí s touto předloženou žádostí v plném rozsahu a pověřuje starostu vydáním povolení.

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

 

 

8) Došlá pošta

         O došlé poště informoval p. Hais.

 

 

9) Různé

         Zastupitelstvo obce stanovuje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 20.8.2015 (čtvrtek) od 18.00.

 

            Zasedání bylo ukončeno v 19:05

 

           Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

 

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek        ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

 

  __________________                     _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                             ověřovatel: Jan Janoušek

 

 

 

_________________                      _________________