Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 8. zasedání ZO 13.8.2015

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 13.8.2015 od 18:00 hod.

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Územní plán obce

4) Veřejný záměr pronájem

5) Rozdělení parcely, pozemky p.č. 140/1 až 140/5

6) Došlá pošta

7) Různé

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Pěnča a p. Janda a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

 

                    

3) Územní plán obce

            Starosta informoval o potřebě aktualizace územního plánu obce a po konzultaci s Městským úřadem Strakonice oddělení Územní plánování, starosta navrhl, aby obec spolupracovala při aktualizaci s tímto úřadem.

         Zastupitelstvo obce usnesením č. 24/8/2015 schvaluje aktualizaci územního plánu obce Hoštice a bude při aktualizaci spolupracovat s úřadem Územního plánování Strakonice s paní Ing. Helenou Ondráškovou.

         Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

 

4) Veřejný záměr pronájem

            Na základě veřejného záměru obce pronajmout za účelem posezení pro návštěvníky akce COUNTRY FEST Hoštice ve dnech 20.8.2015 – 23.8.2015 části obecních pozemků p.č. 1356 a 1357 (dle mapky přiložené u veřejného záměru) se přihlásil 1 zájemce.

            Starosta navrhl, aby byly části pozemků p.č. 1356 a 1357 dle veřejného záměru obce pronajaty firmě T.C.B. spol. s r.o., Hoštice 58, 387 01 Volyně za cenu 2000,- Kč. V případě nedodržení podmínek dle veřejného záměru – zřízení posezení pro návštěvníky akce bude firmě T.C.B. spol. s r.o., Hoštice 58, 387 01 Volyně, účtován pronájem ve výši 20 000,- Kč. Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 25/8/2015 schvaluje pronájem dle výše uvedeného návrhu a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o pronájmu.

            Pro 6, proti 0, zdržel se 1.

 

 

5) Rozdělení parcely, pozemky p.č. 140/1 až 140/5

            Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí paní Jany Burianové týkající se rozdělení parcely p.č. 140/1 až 140/5 za účelem prodeje a navrhl vyjádřit souhlas s touto žádostí.

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 26/8/2015 vyjadřuje souhlas s rozdělením parcely p.č. 140/1 až 140/5 dle žádosti paní Jany Burianové.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

6) Došlá pošta

         O došlé poště informoval p. Hais.

 

 

7) Různé

Starosta - Informoval o možnosti nákupu uvítacích cedulí.

- Odešlo čerpadlo na obecním vodovodním vrtu, bude koupeno nové za cca
14 500,-Kč

 

               - Vyúčtování elektrické energie E-ON za období 2014/2015 celkem 80 464,- Kč:

                        Z toho:                        - Úpravna vody          34 745,- Kč

                                               - Veřejné osvětlení     34 388,- Kč

                                               - Obecní úřad               6 585,- Kč

                                               - Hasičárna                   4 746,- Kč

 

              - Na obecních účtech je cca 1 300 000,- Kč

 

     - Starosta předložil jím schválená rozpočtová opatření č.1/2015, č.2/2015
a č.3/2015. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 

        

         Zastupitelstvo obce stanovuje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 8.10.2015 (čtvrtek) od 18.00.

 

            Zasedání bylo ukončeno v 18:55

 

           Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

 

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek             ověřovatel: Milan Pěnča

 

 

 

            __________________                        _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                      ověřovatel: Jiří Janda

 

 

 

_________________                             _________________