Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 9. zasedání ZO 8.10.2015

16. 10. 2015

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 8.10.2015 od 18:00 hod.

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Kanalizace obce

4) POV 2016

5) Odpadové hospodářství

6) Došlá pošta

7) Různé

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Cikhart a p. Moravec a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

 

                    

3) Kanalizace obce

            Starosta seznámil zastupitelstvo obce se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, celkem bylo 14 nabídek.

            Zastupitelstvo obce Hoštice bere na vědomí vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Kanalizace Hoštice“.

            Vyhodnocení veřejné zakázky provedla hodnotící komise jmenovaná starostou obce, kdy komise konstatovala, že nejvýhodnější nabídku, tj. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ 43841252, která nabídla cenu bez DPH 11 949 511,00 Kč, tj. včetně DPH 14 458 908,00 Kč.

V pořadí druhou nejvýhodnější nabídku předložila společnost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, která předložila nabídku ve výši 11 957 153,53 Kč bez DPH.

            Třetí v pořadí se umístila společnost BROSS spol. s r.o., Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4, IČ 46348620 s nabídkovou cenou 12 854 805,00 Kč bez DPH.

            V případě odstoupení vítězné společnosti nastupuje v pořadí druhá a v případě odstoupení druhého v pořadí nabídka společnosti, která předložila třetí nejvýhodnější nabídku.

            Zastupitelstvo obce Hoštice usnesením č. 27/9/2015 schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Protom Strakonice s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ 43841252 na akci „Kanalizace Hoštice“. Zároveň zastupitelstvo obce Hoštice pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

         Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

4) POV 2016

Zastupitelstvo obce dle návrhu starosty usnesením č. 28/9/2015 schvaluje vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci a zároveň schvaluje požádání o dotaci z POV 2016 na rekonstrukci veřejného osvětlení obce.

Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu dalším jednáním v této věci.

         Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

             

           

5) Odpadové hospodářství

            Zastupitelstvo obce dle návrhu starosty usnesením č. 29/9/2015 schvaluje uzavření dohody o budoucí spolupráci při realizaci projektu „Technologie pro materiálové využití BRO kompostováním, ZOD Němětice“ s firmou Zemědělské obchodní družstvo Němětice, Nihošovice 24, 387 01 Volyně, IČ 00113794.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

6) Došlá pošta

         O došlé poště informoval p. Hais.

 

 

7) Různé

Starosta - Informoval o průběhu prací při odvodnění OÚ.

 

               - Na obecních účtech je cca 1 500 000,- Kč

 

     - Starosta předložil jím schválenou Změnu rozpisu rozpočtu č.1/2015. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 

p. Hais – Informoval o cenové nabídce na nákup krycích panelů do ČOV.

 

p. Moravec – Informoval o prodeji vstupenek do divadla pro občany – Nabídka bude vyvěšena na úřední desce.

 

         Zastupitelstvo obce stanovuje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 26.11.2015 (čtvrtek) od 18.00.

 

            Zasedání bylo ukončeno v 19:25

 

           Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek               ověřovatel: Ivan Moravec

 

 

 

            __________________                    _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                              ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

 

_________________                          _________________