Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze 14. zasedání ZO 23.2.2012

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 23.2.2012 v 18:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Obecní pozemek p.č. 1357

5) Veřejné osvětlení

6) Obecní pozemek p.č. 395/1

7) Budova Obecního úřadu č.p. 29

8) Budova Márnice na pozemku p.č. st. 3

9) Obecní vyhlášky

10) Došlá pošta

11) Různé

 

 

 

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Janda a p. Cikhart a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé byli schváleni, pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

            Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

Starosta informoval o tom, že s firmou Otava net s.r.o. uzavře smlouvu o pronájmu. Pronájem se týká umístění datové antény firmou Otava net s.r.o. na budově vodárny, cena pronájmu 2000,- Kč/rok.

 

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta obce.

Starosta informoval o dokončení prací, které se týkaly elektroinstalace a výstavby topení v budově SDH, dále zde bylo nutné provést izolaci stropů, byl nakoupen izolační materiál v ceně 11 314,- Kč.             

 

 

4) Obecní pozemek p.č. 1357

S majitelkou pozemku byla dle usnesení č. 33/10/2011 uzavřena kupní smlouva, následně byl pozemek zapsán na katastru nemovitostí do vlastnictví obce.

Byla podána žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště na tomto pozemku.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 50/14/2012 schvaluje stavbu dětského hřiště na pozemku p.č. 1357

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

           

 

5) Veřejné osvětlení

Starosta informoval o stavbě 3 sloupů veřejného osvětlení na pozemku p.č. 1130, náklady na stavbu plně nese vlastník pozemku, firma Agro Prácheň s.r.o.

           

 

6) Obecní pozemek p.č. 395/1

         Zastupitelstvo obce usnesením č. 51/14/2012 schvaluje záměr obce pronajmout spodní část tohoto pozemku a pověřuje starostu obce zpracováním tohoto záměru.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

7) Budova Obecního úřadu č.p. 29

         Zastupitelstvo obce usnesením č. 52/14/2012 schvaluje vybudování ústředního topení v budově Obecního úřadu č.p. 29.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 53/14/2012 schvaluje zateplení budovy Obecního úřadu č.p. 29.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

8) Budova Márnice na pozemku p.č. st. 3

            Starosta jednal s památkovým ústavem Strakonice, z jednání vyplynulo, že budova Márnice na pozemku p.č. st. 3 je památkově chráněná.

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 54/14/2012 schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci střechy budovy Márnice na pozemku p.č. st. 3.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

9) Obecní vyhlášky

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 55/14/2012 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2011.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

                 

10) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

    

 

11) Různé

            Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci na provoz pojízdné prodejny ve výši 7000 Kč/rok a pověřuje starostu obce vyřízením této věci.

 

p. Moravec –   Informoval o zájezdu na divadelní představení „Král Lear“ pořádaného obcí. Zájezd se koná 30.3.2012 a zájemci se mohou hlásit u p. Moravce nebo
u starosty.

 

p. Cikhart – Informoval o sestavování Plánu kulturních akcí v obci na rok 2012

           

                       

           

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 5.4.2012
od 19.00.

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:47

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek                   ověřovatel: Jiří Janda

 

 __________________                                                          _________________

 

zapisovatel: Jan Hais               ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

 

__________________                                                          _________________