Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze 17. zasedání ZO 7.6.2012

12. 6. 2012

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 7.6.2012 v 19:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Dětské hřiště na p.č. 1357

5) Rekonstrukce komunikace na p.č. 445/1

6) Obecní směrnice

7) Náves – výběr parkovného

8) Došlá pošta

9) Různé

 

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Moravec a p. Pěnča. Poté navrhl do programu zasedání doplnit bod 5) „Rekonstrukce komunikace na p.č. 445/1“ s tím, že dosavadní body č. 5), 6), 7), 8) budou nyní body č. 6), 7), 8), 9) a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni, pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

            Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

Smlouva o pronájmu dle usn. č. č. 59/16/2012 byla uzavřena.

Odvětrávání budovy Márnice bylo p. Jandou vyřešeno.

 

 

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta obce.

 

 

 

4) Dětské hřiště na p.č. 1357

Starosta informoval o získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
cca 400 000,- Kč, vlastní zdroje obce činí cca 170 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 63/17/2012 schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s Gabrielou Vacíkovou, Francouzská 404, 397 01 Písek, IČO: 76323722. Předmětem této smlouvy je: Provedení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce akce: stavba „Dětské hřiště“ na p.č. 1357 v k.ú. Hoštice u Volyně, obec Hoštice.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

5) Rekonstrukce komunikace na p.č. 445/1

Starosta informoval o získání dotace z Programu obnovy venkova ve výši
cca 150 000,- Kč, vlastní zdroje obce činí cca 150 000,- Kč.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 64/17/2012 schvaluje, aby výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce komunikace na p.č. 445/1 provedl pan Karel Kotrc, Bezděkovská 77, 386 01 Strakonice, IČO: 73507105. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy v této věci.

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

             

 

 

6) Obecní směrnice

            Zastupitelstvo obce usnesením č. 65/17/2012 schvaluje Obecní směrnici č. 1/2012. Touto směrnicí se ruší „Vnitřní předpis na výběrová řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 13.9.2007 (usn. č. 46/11/07).

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

7) Náves – výběr parkovného

Starosta informoval, že se přihlásili 3 zájemci o funkci výběrčí poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem parkování automobilů pro turistickou sezónu 2012.

Zastupitelstvo obce usnesením č. 66/17/2012 schvaluje, aby funkci výběrčí poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem parkování automobilů pro turistickou sezónu 2012 vykonávala paní K. Cikhartová a slečna T. Chvostová. Odměna za výběr tohoto poplatku bude činit 1/3 z celkové vybrané částky.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

8) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

9) Různé

Zastupitelstvo obce projednalo záměr obce pronajmout část pozemku pod
č. popisným 30 dle mapky, která bude přiložena k záměru.

 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh nového vodného, od 1.7.2012 by se zvýšila cena vodného ze 30 Kč/m3 na 35 Kč/m3, (celková cena vč. stočného by se ze současných 35 Kč/m3 zvýšila na 40 Kč/m3).

 

 

 

 

 

 

 

Starosta – Na konci června budou provedeny odečty vody.

 

p. Pěnča – Podal dotaz ohledně budování plánovaného přístřešku na umístění kontejnerů na tříděný odpad.

 

p. Hais – Informoval o stavu oplocení vodohospodářských zařízení obce.

 

 

                       

           

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 28.6.2012
od 19.00.

 

Zasedání bylo ukončeno ve 21:03

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek                 ověřovatel: Ivan Moravec

 

 

 

            __________________                           _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                                     ověřovatel: Milan Pěnča

 

 

 

__________________                          _________________